Beleidsverklaring

Het realiseren van kwaliteit begint bij het nakomen van afspraken met onze interne- en externe klanten. Wanneer bij alle overdrachtsmomenten binnen het 'nieuw' werkproces de afspraken worden nagekomen, kan het niet anders of het eindproduct is goed en komt in één keer goed tot stand. Betrokkenheid van de medewerkers bij het project is ook van essentieel belang.

K.A.M. staat voor een samenvoeging van de aspecten Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Hierbij wordt onder "Arbeidsomstandigheden" alle bedrijfsaspecten begrepen, die van invloed zijn op de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van de medewerkers en derden.

Het beleid is gericht op de beheersing van de bedrijfsvoering, hoge productiviteit, flexibiliteit en rendement. Het verzekert tevens arbeidsomstandigheden die door de medewerkers als veilig en goed werkbaar worden ervaren. Alle medewerkers dienen doordrongen te zijn van het voortdurend streven naar kwaliteitsverbeteringen en om iedere vorm van persoonlijk letsel te voorkomen. De directie heeft derhalve besloten dit KAM.-handboek te ontwikkelen, in te voeren en in stand te houden in overleg met alle medewerkers.

De directie zorgt dat De Jong Groenbeheer B.V. voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Jaarlijks wordt in de managementbeoordeling geëvalueerd of er wijzigingen zijn die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

De Jong Groenbeheer B.V. is gecertificeerd op de flora en faunawet en werkt volgens de Gedragscode Flora en Faunawet Bestendig Beheer gemeentelijke voorzieningen van vereniging Stadswerk en de VHG (vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners).

Het KAM-beleid van De Jong Groenbeheer B.V. wordt jaarlijks vanuit de directiebeoordeling vertaald in kwaliteitsdoelstellingen.

Het KAM-handboek legt regels en procedures vast die moeten leiden tot:

  • Een eindproduct dat aantoonbaar voldoet aan de specificaties.
  • Het nakomen van alle contractuele verplichtingen.
  • Een optimale werkomgeving ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.
  • Het voorkomen van elk menselijk leed door het waarborgen van de veiligheid van eigen personeel en dat van derden.
  • Het voorkomen van schade aan het milieu, materiële schade en productverlies.
  • Het voorkomen van faalkosten.
  • Het continu verbeteren van KAM aspecten

De Jong Groenbeheer B.V.

Jan-Willem de Jong
Commercieel directeur